Image

AKTUALNOŚCI

Dane dotyczące postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczętych w 2022 roku

Dane dotyczące postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczętych w 2022 roku

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej dokonał analizy danych dotyczących postępowań restrukturyzacyjnych. Liczba otwartych w 2022 roku postępowań restrukturyzacyjnych jest aż o 26% wyższa niż w 2021 roku.

W 2022 roku otwartych zostało 2379 postępowań restrukturyzacyjnych, w 2021 roku 1888, w 2020 roku 800, w 2019 i 2018 roku po 465, w 2017 roku 348, a w 2016 roku było to 212 postępowań.

Cieszącym się największą popularnością wśród dłużników postępowaniem restrukturyzacyjnym w 2022 roku było postępowanie o zatwierdzenie układu, które stanowił aż 90,58% wszystkich otwartych postępowań restrukturyzacyjnych:

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego

Liczba

Procentowo

postępowania o zatwierdzenie układu

2155

90,58

przyspieszone postępowanie układowe

100

4,20

postępowanie sanacyjne

91

3,83

postępowanie układowe

33

1,39

Najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych dotyczy indywidualnych działalności gospodarczych, bo aż 61,33%, na drugim miejscu są sp. z o.o. 17,4%:

Forma prawna

Liczba

Procentowo

INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

1459

61,33

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

414

17,40

GOSPODARSTWO ROLNE

375

15,76

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

51

2,14

SPÓŁKA JAWNA

36

1,51

SPÓŁKA AKCYJNA

32

1,35

WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ

7

0,29

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

3

0,13

SPÓŁDZIELNIA

2

0,08

W 2022 roku najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęto w województwie mazowieckim 16,94% i śląskim 11,77%

Województwo

Liczba

procentowo

DOLNOŚLĄSKIE

195

8,20

KUJAWSKO-POMORSKIE

136

5,72

LUBELSKIE

131

5,51

LUBUSKIE

54

2,27

ŁÓDZKIE

159

6,68

MAŁOPOLSKIE

177

7,44

MAZOWIECKIE

403

16,94

OPOLSKIE

39

1,64

PODKARPACKIE

78

3,28

PODLASKIE

88

3,70

POMORSKIE

123

5,17

ŚLĄSKIE

280

11,77

ŚWIĘTOKRZYSKIE

53

2,23

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

105

4,41

WIELKOPOLSKIE

274

11,52

ZACHODNIOPOMORSKIE

82

3,45

Działami gospodarki, w których otwarto najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych był handel 20,25%, rolnictwo 17,81% oraz przetwórstwo przemysłowe 12,72%

klasa

Liczba

procentowo

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE

481

20,25

ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO

423

17,81

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

302

12,72

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

241

10,15

BUDOWNICTWO

213

8,97

DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

173

7,28

OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA

109

4,59

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI

91

3,83

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA

84

3,54

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

58

2,44

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

54

2,27

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

47

1,98

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

33

1,39

EDUKACJA

27

1,14

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ

16

0,67

DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ

14

0,59

GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

5

0,21

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

4

0,17

Jeżeli chodzi o PKD to branżą, w której rozpoczęto najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych byłą działalność w zakresie upraw rolnych połączonych z chowem – 259 postępowań restrukturyzacyjnych.

Najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych było prowadzonych w branżach:

PKD

treść

Liczba

0150Z

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 

259

4941Z

Transport drogowy towarów

184

4711Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

57

5610A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56

0111Z

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

49

4120Z

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

49

4520Z

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,

38

4321Z

Wykonywanie instalacji elektrycznych

37

4791Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

37

8622Z

Praktyka lekarska specjalistyczna 

32

7112Z

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

31

7022Z

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

30

4110Z

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

27

6920Z

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

27

0141Z

Chów i hodowla bydła mlecznego

25

2511Z

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

24

6820Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

24

4322Z

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

22

4511Z

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

22

6622Z

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

22

0161Z

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

21

2562Z

Obróbka mechaniczna elementów metalowych

20

4771Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

20

9602Z

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

20

3109Z

Produkcja pozostałych mebli

19

4690Z

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

19

4719Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

19

4673Z

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

18

8623Z

Praktyka lekarska dentystyczna 

17

8559B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

16

4339Z

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

15

7111Z

Działalność w zakresie architektury 

15

8621Z

Praktyka lekarska ogólna 

15

5320Z

Pozostała działalność pocztowa  i kurierska

14

6201Z

Działalność związana z oprogramowaniem

14

7311Z

Działalność agencji reklamowych

14

8690C

Praktyka pielęgniarek i położnych

14

0113Z

Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych 

13

0147Z

Chów i hodowla drobiu

13

4399Z

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 

13

4631Z

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

13

4939Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

13

5510Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

13

4619Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

12

7490Z

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

12

1812Z

Pozostałe drukowanie 

11

4778Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona 

11

4799Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

11

6810Z

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

11

2512Z

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

10

3312Z

Naprawa i konserwacja maszyn 

10

3320Z

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

10

4211Z

Roboty związane z budową dróg i autostrad

10

4773Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona 

10

5520Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania  

10

6910Z

Działalność prawnicza

10

7410Z

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

10

9313Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 

10

0124Z

Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

9

1011Z

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa 

9

4531Z

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

9

5229C

Działalność pozostałych agencji transportowych

9

5621Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 

9

6619Z

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, 

9

6831Z

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

9

8690A

Działalność fizjoterapeutyczna

9

1071Z

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek 

8

1085Z

Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

8

2599Z

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

8

3101Z

Produkcja mebli biurowych i sklepowych

8

4674Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu 

8

4721Z

Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona 

8

4776Z

Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona 

8

6499Z

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 

8

8130Z

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

8

1013Z

Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego 

7

1629Z

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów

7

3102Z

Produkcja mebli kuchennych

7

4645Z

Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

7

6110Z

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

7

6202Z

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

7

6209Z

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 

7

8121Z

Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

7

8211Z

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 

7

0142Z

Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

6

0146Z

Chów i hodowla świń

6

0162Z

Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

6

1413Z

Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

6

4331Z

Tynkowanie

6

4333Z

Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

6

4623Z

Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

6

4759Z

Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

6

5911Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo 

6

8690E

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

6

2222Z

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

5

2223Z

Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

5

2229Z

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

5

2370Z

Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

5

4312Z

Przygotowanie terenu pod budowę

5

4613Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna 

5

4632Z

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

5

4677Z

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

5

4741Z

Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych 

5

4751Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona 

5

4752Z

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

5

4932Z

Działalność taksówek osobowych 

5

5221Z

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

5

6120Z

Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, 

5

6203Z

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

5

8110Z

Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku 

5

8122Z

Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

5

8891Z

Opieka dzienna nad dziećmi

5

Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png