Image

BLOG

Likwidacja spółki

likwidacja spółki

Na jakiej podstawie można zlikwidować spółkę?

Do rozwiązania spółki może dojść pod warunkiem wystąpienia określonych przyczyn, które są wyszczególnione w artykule 270 Kodeksu spółek handlowych. Są to:
 • sytuacje przewidziane w umowie spółki,
 • uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki bądź przeniesieniu siedziby działalności poza granice państwa, zatwierdzona przez protokół sporządzony przez notariusza,
 • w przypadku spółki, której umowa była zawarta przy użyciu wzorca umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki z dołączonym przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
 • ogłoszenie upadłości spółki,
 • inne przyczyny przewidziane przez prawo.
Proces likwidacyjny rozpoczyna się w momencie wystąpienia jednej w przytoczonych wyżej przyczyn.


Etapy likwidacji spółki

Dobrowolna likwidacja spółki może zostać przeprowadzona po podjęciu oficjalnej decyzji wspólników o rozwiązaniu działalności. Następują wtedy po sobie określone czynności, takie jak:

1. Wskazanie likwidatorów

Likwidacja spółki rozpoczyna się w chwili powzięcia uchwały o jej rozwiązaniu (musi zapaść większością głosów - 2/3). Ma ona charakter aktu notarialnego. W powyższym dokumencie lub osobnym należy powołać likwidatorów, którymi najczęściej są członkowie zarządu działalności. W niektórych przypadkach możliwe jest uregulowanie tej kwestii w inny sposób. Niekiedy likwidatorów wskazuje sąd.

2. Zgłoszenie likwidacji spółki do sądu rejestrowego

Zgodnie z kodeksem do sądu powinno się zgłosić:
 • otwarcie likwidacji spółki,
 • imiona, nazwiska i adresy likwidatorów,
 • sposób w jaki likwidatorzy reprezentują spółkę,
 • wszystkie zmiany zachodzące w tym zakresie.
Zgłoszenie likwidacji do sądu rejestrowego to pierwsza czynność, do której wykonania jest zobligowany likwidator. Zgłoszenia może dokonać każdy z powołanych likwidatorów w terminie 7 dni od rozpoczęcia procesu likwidacyjnego.

3. Wezwanie wierzycieli spółki

Kolejnym etapem jest ogłoszenie likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Likwidatorzy muszą wezwać wierzycieli po to, by zgłosić ich wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

4. Czynności likwidacyjne

Następnym krokiem jest przeprowadzenie dalszych czynności, które zmierzają bezpośrednio do likwidacji spółki. Likwidatorzy:
 • sporządzają bilans rozpoczęcia likwidacji, który powinni złożyć wspólnikom do zatwierdzenia,
 • muszą zakończyć wszelkie bieżące interesy spółki,
 • są zobligowani do ściągnięcia wierzytelności,
 • powinni wypełnić wszystkie zobowiązania,
 • muszą upłynnić majątek spółki.
Majątek, który pozostał po zaspokojeniu bądź zabezpieczeniu wierzycieli nie może być podzielony szybciej niż po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia likwidacji. Mienie należy dzielić pomiędzy wspólników w stosunku do ich udziałów.
Po zakończeniu procesu likwidacyjnego i zatwierdzeniu przez zgromadzenie sprawozdania finansowego (na dzień przed podziałem aktywów majątkowych), likwidatorzy powinni złożyć dokument w sądzie rejestrowym, jednocześnie zgłaszając wniosek o wykreślenie działalności z rejestru KRS.

5. Zgłoszenie do KRS zakończenia postępowania likwidacyjnego

Likwidator powinien zawiadomić o likwidacji spółki nie tylko sąd, lecz także właściwy urząd skarbowy, przekazując mu odpis sprawozdania.
Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png