Image

BLOG

Ochrona przed upadłością

Ochrona przed upadłością

Jaki jest cel restrukturyzacji?


Podstawowym celem wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego jest brak konieczności ogłoszenia upadłości przed przedsiębiorcę, dzięki umożliwieniu mu zawarcia układu z wierzycielami. Skutkiem porozumienia może być:

- częściowe umorzenie zobowiązań,

- rozłożenie zobowiązań na raty,

- przesunięcie terminu płatności,

- zamiana wierzytelności na udziały czy akcje.


W sytuacji, gdy mamy do czynienia z postępowaniem sanacyjnym, proces restrukturyzacji polega nie tylko na uniknięciu upadłości poprzez zawarcie układu z wierzycielami, lecz także ma prowadzić do polepszenia sytuacji gospodarczej dłużnika dzięki przeprowadzeniu określonych działań sanacyjnych. Obowiązujące ustawy jasno określają, że działania sanacyjne to różnego rodzaju czynności prawne i faktyczne, które przyczyniają się znacznej poprawy sytuacji ekonomicznej podmiotu zadłużonemu, a także pomagają przywrócić utraconą zdolność do wykonywania zobowiązań, zabezpieczając jednocześnie przed egzekucją.


Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne - co to takiego?


Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne umożliwia zadłużonemu przedsiębiorcy przeprowadzenie negocjacji z wierzycielami bez obowiązku wszczynania formalnego postępowania sądowego, jednocześnie zapewniając ochronę przed egzekucją. Tym samym stanowi pewnego rodzaju barierę zabezpieczającą przed przymusowym ściągnięciem należności z majątku dłużnika w celu zaspokojenia wierzyciela. Dłużnik samodzielnie wybiera nadzorcę układu, jak i sporządza pod jego kuratelą propozycje układowe.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest uzupełnieniem obowiązujących przepisów wedle, których jeśli do ogłoszenia upadłości dłużnika doszło w czasie stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu pandemii COVID-19, a niewypłacalność ma ścisły związek z COVID-19, okres 30 dni na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie jest obowiązujący. Rozpoczęte postępowanie w takiej sytuacji ulega przerwaniu.

Z racji tego, że samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie zabezpiecza przed ściągnięciem należności przez wierzycieli, ochronę dłużnika ma stanowić opisane wyżej rozwiązanie.


Kto może skorzystać z restrukturyzacji?


Z postępowania restrukturyzacyjnego (również uproszczonego) mogą skorzystać podmioty posiadające zdolność restrukturyzacyjną, a więc przedsiębiorcy (osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne), które prowadzą własną działalność gospodarczą bądź zawodową.

Postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się, gdy dłużnik jest niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością. Przy czym pojęcie niewypłacalności odnosi się do nieuregulowania zobowiązań pieniężnych przez okres co najmniej trzech miesięcy.


Korzyści restrukturyzacji


Główną korzyścią restrukturyzacji jest tymczasowe zawieszenie spłaty wierzytelności oraz podjęcie określonych działań restrukturyzacyjnych, które mają pomóc przedsiębiorcy w odzyskaniu płynności finansowej i powrocie do obrotu gospodarczego.

Zależnie od przeprowadzanego postępowania (układowego, sanacyjnego czy przyspieszonego) dłużnikowi będzie przysługiwać częściowa bądź pełna ochrona przed egzekucją, czyli przymusowym uregulowaniu należności wobec wierzyciela. W przypadku postępowania sanacyjnego, podmiot ma prawo do rozwiązania niektórych kontraktów i redukcji zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png