Image

BLOG

Spory sądowe - czego mogą dotyczyć?

spory sądowe

Czego mogą dotyczyć spory sądowe?


Spory sądowe najczęściej dotyczą spraw majątkowych, a więc wypłaty odszkodowania czy należności oraz spraw ściśle związanych z prawem budowlanym i nieruchomościami. Częstą przyczyną wszczęcia postępowania jest niewłaściwe i nieterminowe przeprowadzenie prac budowlanych, a także brak zapłaty za wykonaną pracę w tym zakresie.


Kancelarie prawne prowadzą szereg spraw, wśród których można wymienić spory:


  • Dotyczące spraw infrastrukturalnych, czyli budownictwa kubaturowego (obiekty mieszkaniowe, kulturalne, hotele, fabryki, hale widowiskowe, stadiony, dworce), a także budowy dróg, autostrad czy sieci kanalizacyjnych. Spory związane są m.in. z odstąpieniem umowy przez podmiot zamawiający, brakiem rozliczenia, naliczanymi karami.
  • Z zakresu energetyki - spory dotyczą najczęściej odnawialnych źródeł energii czy projektu inteligentnego opomiarowania.
  • W branży IT - sprawy odnoszą się do kwestii naliczania kar umownych przez podmiot zamawiający bądź roszczeń odszkodowawczych.
  • Bankowe - kancelaria może reprezentować swoich klientów w postępowaniach dotyczących tzw. opcji walutowych, nieważności czynności prawnych czy podpisanych umów.
  • Korporacyjne - spory sądowe związane są z uczestnictwem w spółce, czyli odnoszą się do stwierdzenia nieważności określonych uchwał, odpowiedzialności członków zarządu, naprawienia szkody, rozwiązania przedsiębiorstwa.
  • Związane z rynkiem kapitałowym - sprawy dotyczą tworzenia i likwidacji funduszu inwestycyjnego, ochrony inwestorów czy zabezpieczenia obligacji.
  • Z zakresu prawa pracy - spory między pracownikiem a pracodawcą najczęściej związane są z przywróceniem do pracy, uregulowaniem należności/premii, wypłaceniem odszkodowania, odprawą.
  • Dotyczące nieruchomości - spory sądowe odnoszą się do umów przedwstępnych, sprzedaży, a także do zapłaty.

Dlaczego warto zdecydować się na usługi kancelarii prawnej?


Kancelarie prawne posiadają niezbędne doświadczenie w sprawach z różnych dziedzin prawa, które bardzo często znajdują swój finał przed organami administracji bądź w sądzie. Na każdym etapie postępowania starają się uzyskać porozumienie (ugodę), a w przypadku, gdy nie jest to możliwe, reprezentują klienta w oparciu o przemyślaną i szczegółowo opracowaną strategię procesową.


Prawnicy pomagają w przygotowywaniu roszczeń, przedsądowych wezwań do zapłaty czy wniosków ugodowych. Ponadto reprezentują klienta przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym czy Naczelnym Sądem Administracyjnym w negocjacjach ugodowych oraz sprawach o roszczenia odszkodowawcze, z tytułu umów handlowych (zlecenia, sprzedaż, pożyczka), ze skargi pauliańskiej i o przeniesienie na członka zarządu odpowiedzialności za długi spółki.

Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png