Image

BLOG

Układ konsumencki – na czym polega?

Układ konsumencki – na czym polega?

Według obecnie obowiązujących przepisów, w sytuacji utraty płynności finansowej, możliwa jest ochrona własnego majątku, przy równoczesnym oddłużeniu. Nie tylko przedsiębiorcy mogą zawrzeć układ z wierzycielami. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać również konsumenci. Na czym polega układ konsumencki? Jakie propozycje może zawierać?

 

Na czym polega układ konsumencki?

Układ konsumencki to instrument prawny uregulowany przez Prawo upadłościowe, odwołujący się do Prawa restrukturyzacyjnego. Polega on na złożeniu odpowiedniego wniosku, a następnie zawarciu ugody z wierzycielami. W ramach układu konsumenckiego uzgadnia się spłatę wierzytelności przez dłużnika, biorąc pod uwagę jego możliwości finansowe, zarobki i sytuację zawodową. Przy czym należy pamiętać o tym, aby spłacane zobowiązania były wyższe niż w przypadku upadłości konsumenckiej, która przewiduje umorzenie niektórych świadczeń.
 
Układ konsumencki to doskonałe rozwiązanie, które pozwala ochronić majątek (zwykle są to nieruchomości) w sytuacji pogorszenia sytuacji finansowej (utrata płynności).
 

Co powinien zawierać wniosek o zawarcie układu z wierzycielami?

Aby zawrzeć układ z wierzycielami, należy sporządzić specjalny wniosek. Dokument musi zostać złożony na odpowiednim formularzu urzędowym do właściwego sądu upadłościowego.
 
Przygotowując wniosek powinno się zwrócić szczególną uwagę na treść, w której muszą się znaleźć:
 • okoliczności uzasadniające wniosek,
 • uprawdopodobnienie przedstawionych okoliczności,
 • spis aktualnego majątku z dołączoną przybliżoną wyceną poszczególnych jego składników,
 • imiona i nazwiska wierzycieli oraz ich adresy zamieszkania,
 • wysokość zobowiązań wobec poszczególnych wierzycieli wraz z terminem uiszczenia wpłat,
 • wykaz wierzytelności spornych – są to wierzytelności w stosunku do których toczy się odpowiednie postępowanie bądź wierzytelności, których istnieniu lub wysokości zaprzecza dłużnik.
We wniosku powinny się również znaleźć wstępne propozycje ugodowe. Do najczęściej stosowanych należą:
 • ubieganie się o umorzenie części zobowiązań pieniężnych,
 • czasowe odroczenie spłaty,
 • ustalenie nowego harmonogramu spłaty wierzycieli przez dłużnika.
 

Układ z wierzycielami – rola nadzorcy sądowego

Nadzorca sądowy to osoba wyznaczona przez sąd. Do jej obowiązków należy nadzorowanie całej procedury związanej z zawarciem układu konsumenckiego.
 
Zadaniem nadzorcy jest również przygotowanie w porozumieniu z dłużnikiem propozycji ugodowych, spisu wierzytelności i wierzytelności spornych, a także zwołanie zgromadzenia wierzycieli, podczas którego dochodzi do głosowania nad przyjęciem układu.
 

Układ konsumencki – przebieg postępowania

Postępowanie dotyczące zawarcia układu z wierzycielami ma następujący przebieg:
 • złożenie wniosku o zawarcie układu konsumenckiego,
 • otwarcie postępowania,
 • wyznaczenie nadzorcy sądowego,
 • przygotowanie wraz ze wspomnianym wyżej nadzorcą propozycji układowych,
 • sporządzenie zarówno spisu wierzytelności, jak i spisu wierzytelności spornych przez nadzorcę sądowego,
 • zwołanie zgromadzenia wierzycieli, dotyczącego przyjęcia układu,
 • w sytuacji gdy wierzyciele zgodzą się na przyjęcie ugody, składa się wniosek o zatwierdzenie układu,
 • wykonanie układu.

Podsumowanie

Układ konsumencki pomaga zarówno w ochronie majątku przed komornikiem, jak i w ustaleniu warunków spłaty zobowiązań względem wierzycieli, w oparciu o aktualną sytuację finansową dłużnika. Dodatkowo osoba zadłużona nie figuruje przez okres ponad 10 lat w bazie Krajowego Rejestru Zadłużonych.
Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png