Image

BLOG

Umowa o mediację

umowa o mediację

Mediacja – w jakich sprawach cywilnych jest prowadzona?

Mediacja może być przeprowadzona w każdej sprawie cywilnej, w której możliwe jest zawarcie ugody. Może to być zatem mediacja o:

 • dział spadku,
 • zapłatę,
 • podział majątku wspólnego,
 • zniesienie współwłasności.

Przedmiotem mediacji może być również pojednanie skłóconych małżonków bądź rozwiązanie małżeństwa. W takiej sytuacji celem rozmowy może być ugodowe uregulowanie następujących kwestii:

 • alimenty,
 • ustalenie kontaktów z dziećmi (sposobu kontaktu i harmonogramu),
 • zaspokojenie potrzeb rodziny,
 • sprawowanie władzy rodzicielskiej,
 • miejsce zamieszkania małoletniego,
 • sprawy majątkowe,
 • rozstrzygnięcie istotnych spraw związanych z dzieckiem, takich jak opieka zdrowotna czy edukacja.

Umowa o mediację – co to takiego?

To rodzaj umowy, na podstawie której rozwiązuje się konflikty w drodze mediacji. Umowa o mediację może:

 • Mieć formę klauzuli mediacyjnej będącej częścią umowy głównej, która reguluje określone kwestie między stronami. Podmioty zobowiązują się do skorzystania z mediacji w razie gdyby w przyszłości doszło między nimi do sporu.
 • Stanowić oddzielną umowę, która zostaje zawarta przez podmioty. Mediacja jest niezależna od postępowania sądowego. Może być zatem prowadzona przed rozpoczęciem postępowania, w trakcie jego trwania lub po jego zakończeniu.

Dodatkowo do umowy o mediację może dojść w wyniku podjęcia działań mediacyjnych. Zawieranie umowy o mediację nie wiąże się z konkretnymi wytycznymi dotyczącymi jej formy (nie musi być zawarta na piśmie). Oznacza to, że może ona przybrać dowolną postać, także wyrażenia zgody na mediację.

Podjęcie decyzji o zawarciu umowy o mediację, nie wyklucza z rozpoznania sprawy przez sąd w postępowaniu cywilnym. W określonych sytuacjach sąd może zdecydować o przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego.

Czas mediacji nie jest ściśle określony. Ma zatem zachęcić strony do podejmowania rozmów i próby zawarcia ugody w ten sposób, unikając przy tym zbędnego formalizmu.

Umowa z mediatorem

Jedną z umów powstałych w trakcie mediacji jest więź obligacyjna między stronami a mediatorem oraz stronami a ośrodkiem mediacyjnym, z którego usług korzystają podmioty. Reguluje ona relacje pomiędzy stronami a mediatorem, takie jak obowiązki mediatora, wysokość jego wynagrodzenia oraz osoby zobligowane do zapłaty należności związanych z pośrednictwem pomiędzy stronami sporu.

Co powinna zawierać umowa o mediację?

Umowa o mediację powinna jasno określać:

 • przedmiot mediacji, sporu bądź stosunek prawny, z którego wyniknął konflikt,
 • mediatora,
 • sposób wyboru mediatora.

Dodatkowo może regulować inne kwestie, np. miejsce czy czas trwania mediacji.

Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png