Image

BLOG

Upadłość konsumencka lepsza niż egzekucja - Kwoty wolne od potrąceń

Upadłość konsumencka lepsza niż egzekucja - Kwoty wolne od potrąceń

Wysokość kwoty wolnej od potrąceń zależy od kwoty wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku.

Potrąceń dokonuje się do wysokości połowy wynagrodzenia.

Wolna od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, która w 2023 r. wynosi:
- 2709 zł netto (od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.);
- 2784 zł netto (od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.).

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwota wolna od potrąceń ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

W przypadku egzekucji z emerytury/renty potrąceń dokonuje się do wysokości 25% świadczenia. Wolna od potrąceń jest aktualnie kwota 980,19 zł.

Powyższe ograniczenia nie obejmują egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Z wynagrodzenia lub emerytury/renty dłużnika alimentacyjnego dokonuje się bowiem potrąceń do wysokości trzech piątych świadczenia, nawet jeżeli dłużnik pobiera je w wysokości minimalnej.

Z szerszej ochrony może skorzystać dłużnik, który ogłosił upadłość. W przypadku ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, na której utrzymaniu nie pozostają inne osoby, do masy upadłości nie wchodzi bowiem także część dochodu upadłego, która łącznie z dochodami wyłączonymi z masy upadłości na zasadach opisanych powyżej odpowiada kwocie stanowiącej 150 proc. kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, 1622 i 1690).

Natomiast w przypadku ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, na której utrzymaniu pozostają inne osoby, do masy upadłości nie wchodzi także część dochodu upadłego, która łącznie z dochodami wyłączonymi z masy upadłości na zasadach opisanych powyżej odpowiada iloczynowi liczby osób pozostających na utrzymaniu upadłego oraz upadłego i 150% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Sędzia-komisarz na wniosek upadłego lub syndyka może w inny sposób określić część dochodu upadłego, która nie wchodzi do masy upadłości, biorąc pod uwagę szczególne potrzeby upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich stan zdrowia, potrzeby mieszkaniowe oraz możliwości ich zaspokojenia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą specjalizacją upadłość konsumencka, układ konsumencki

A także z artykułami na blogu:

Oddłużenie - Na czym polega upadłość konsumencka
Upadłość jednego z małżonków
Kim jest i co robi syndyk?
Oddłużanie chwilówek i parabanków
Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png