Specjalizacje Kancelarii Piotrowski

Układ konsumencki
Czy układ konsumencki to dobre rozwiązanie? Tak, ponieważ pozwala dłużnikowi ochronić majątek i zawrzeć ugodę z wierzycielami, a jednocześnie umożliwia uzyskanie oddłużenia. Układ konsumencki to zatem najlepsza z dostępnych opcji dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej w przypadku popadnięcia przez nich w trudne lub niemożliwe do spłacenia długi, które przyczyniają się do utraty płynności finansowej.

Na czym dokładnie polega układ konsumencki?

W przypadku utraty płynności finansowej, nie tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą mogą zdecydować się na podjęcie kroków prawnych w celu wyjścia z zadłużenia i ochrony majątku. Układ konsumencki to instrument prawny zawarty w Prawie upadłościowym, który odwołuje się do przepisów określonych w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Aby zawrzeć ugodę z wierzycielami, konsument powinien złożyć odpowiedni wniosek do sądu upadłościowego. Wówczas dochodzi do restrukturyzacji zobowiązań dłużnika względem wszystkich wierzycieli. Warto dodać, że układ konsumencki zyskuje moc prawną dopiero w momencie zatwierdzenia przez sąd.

Dlaczego osoba fizyczna nieprowadząca własnej działalności gospodarczej powinna rozważyć restrukturyzację konsumencką? Ponieważ jak już zostało wcześniej wspomniane, układ konsumencki to rozwiązanie umożliwiające uzgodnienie warunków spłaty wierzytelności przez dłużnika, z uwzględnieniem jego aktualnej sytuacji finansowej. Dzięki temu nawet w przypadku popadnięcia w spore długi i dużych trudności finansowych, istnieje możliwość ochrony swojego majątku.

Warto dodać, że układ konsumencki to instrument prawny, na który można się zdecydować zamiast upadłości konsumenckiej, czyli postępowania sądowego mającego na celu równoczesne oddłużenie dłużnika i zaspokojenie wszystkich wierzycieli, na przykład poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej. W przypadku układu konsumenckiego niewypłacalność dłużnika nie jest równoznaczna z likwidacją majątku.

Układ konsumencki - dla kogo?

Układ konsumencki to rozwiązanie dla niewypłacalnych konsumentów, którzy nie są w stanie regulować na bieżąco ciążących na nich zobowiązań finansowych. Przy czym przez niewypłacalność rozumie się co najmniej trzymiesięczne opóźnienie w spłacaniu należności.

Układ konsumencki to instrument prawny dedykowany w sposób szczególny osobom nieprowadzącym przedsiębiorstwa, które znalazły się w chwilowej trudnej sytuacji finansowej, jednak są w stanie spłacić zobowiązania względem wierzycieli.

Ponadto to bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, nie mogłyby liczyć na korzystne orzeczenie sądu, czyli oddłużenie. W przypadku układu konsumenckiego sąd nie analizuje moralności płatniczej dłużnika, zatem nie bada czy umyślnie doprowadził on do pogorszenia swojej sytuacji finansowej i zwiększył stopień swojej niewypłacalności, w związku z czym działał na niekorzyść wierzycieli. Warto dodać, że mimo iż nie będzie to miało wpływu na zatwierdzenie układu przez sąd, może mieć wpływ na wierzycieli, którzy głosują za układem.

Wniosek o zawarcie układu z wierzycielami

Zawarcie układu z wierzycielami jest zależne przede wszystkim od wniosku. Dokument musi być sporządzony w odpowiedni sposób, bez błędów, napisany w merytoryczny sposób, z uwzględnieniem elementów planu restrukturyzacyjnego. We formularzu urzędowym należy wskazać między innymi:

 • okoliczności uzasadniające złożenie wniosku o zawarcie układu z wierzycielami,
 • wykaz majątku wraz z wyceną poszczególnych składników,
 • spis wierzycieli (również wierzycieli spornych) z dołączoną informacją na temat wysokości poszczególnych wierzytelności i terminu ich spłaty.
Do wniosku o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia na rachunek bankowy właściwego sądu zaliczki na wydatki postępowania w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W 2023 roku zaliczka ta wynosi 6736,60 zł.


Układ konsumencki - przebieg postępowania

Postępowanie o zawarcie układu z wierzycielami przebiega następująco:

 • wystosowanie odpowiedniego wniosku o otwarcie postępowania o zawarciu układu konsumenckiego,
 • wydanie przez sąd postanowienia o otwarcie postępowania o zawarcie układu (lub w niektórych przypadkach odrzucenie wniosku złożonego przez dłużnika),
 • ustanowienie przez sąd nadzorcy sądowego, który ma za zadanie pomóc dłużnikowi w sformułowaniu propozycji układowych i sporządzeniu spisu wierzytelności (również spornych),
 • zwołanie przez nadzorcę sądowego zgromadzenia wierzycieli po to, by mogli oni zagłosować nad układem,
 • zgromadzenie wierzycieli - powinno się odbyć w terminie trzech miesięcy od chwili otwarcie postępowania o zawarcie układu,
 • w sytuacji, gdy układ konsumencki zostanie przyjęty przez większość wierzycieli, którzy posiadają w sumie ⅔ sumy wszystkich wierzytelności, nadzorca składa do sądu wniosek o zatwierdzenie układu,
 • potwierdzenie układu z wierzycielami przez sąd,
 • wykonywanie układu.

Układ konsumencki - propozycje układowe dla wierzycieli

Jakie propozycje układowe dłużnik najczęściej przedkłada wierzycielom? Będzie to:

 • umorzenie części zobowiązań względem wierzycieli,
 • odroczenie spłaty należności,
 • ustanowienie nowego harmonogramu spłaty wierzytelności.

Zwykle w ramach układu, wierzyciele godzą się na rozłożenie spłaty zobowiązań pieniężnych na raty, odroczenie spłaty czy umorzenie części zadłużenia.

Pomoc prawna doświadczonego doradcy restrukturyzacyjnego zwiększy szanse na zawarcie układu konsumenckiego z wierzycielami oraz pomoże ochronić majątek w czasie trudności finansowych i niewypłacalności. Zachęcamy do skorzystania z usług naszej kancelarii.

Image

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dążąc do jak najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Linki

Dane firmowe

Kancelaria Radcy Prawnego
i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Krzysztofa Piotrowskiego

ul. Marokańska 1E
03-977 Warszawa

tel. 22 618 30 89
fax. 22 618 41 17

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

logo-mobile.png